Domů Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti: Potten & Pannen - Staněk group, a.s. se sídlem Horáčkova 1222/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 257 304 52 DIČ: CZ257 304 52 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24011  

tel.: +420 725 855 200 e-mail: info@gourmetacademy.cz, rezervace@gourmetacademy.cz,  pro objednávání a poskytování a kurzů vaření prostřednictvím internetových stránek www.gourmetacademy.cz

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Potten & Pannen - Staněk group, a.s. se sídlem Horáčkova 1222/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 257 304 52 DIČ: CZ257 304 52 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24011 (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.gourmetacademy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
  2. Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:
   1. „Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu s poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.
   2. „Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kurzu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   3. „Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
   4. „Kurzem“ je kurz objednaný zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi poskytovatelem kurzu a zákazníkem.
   5. „Voucherem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného kurzu.
  3. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí kurzu.
  4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.
  5. Pro objednání kurzu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

 1. Předmět smluvního vztahu
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli voucheru kurz a umožnit zákazníkovi nebo držiteli voucheru účast na takovém kurzu za splnění dále uvedených podmínek.
  2. Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na kurzu.

 

 1. Vznik smluvního vztahu
  1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za kurz zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele nebo uhrazení částky hotově v provozovně poskytovatele Vodičkova 2, 110 00 Praha 1.
  2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení kurzu, termín konání kurzu, cenu kurzu a počet osob, které se zúčastní kurzu.

 

 1. Kurzy a Dárkové Vouchery
  1. Poskytovatel zajišťuje výhradně kurzy uvedené v nabídce Potten & Pannen - Staněk group, a.s. na internetových stránkách www.gourmetacademy.cz.
  2. Kurzy se konají v provozovně poskytovatele na adrese Vodičkova 672/2, 110 00 Praha 1, neurčí-li poskytovatel jinak.
  3. Kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedeného na www.gourmetacademy.cz.
  4. Dárkové vouchery / vstupenky se dají zakoupit prostřednictvím webu provozovatele na internetové stránce www.gourmetacademy.cz, takovýto dárkový voucher / vstupenka má platnost max. 1 rok od svého data vystavení a lze jej uplatnit pouze k pořízení kurzu vaření na výše uvedené internetové adrese. Je povinností klienta vybrat si kurz v daném časovém rozmezí a sledovat platnost voucheru / vstupenky.
  5. Dárkový voucher lze zakoupit pouze za plnou cenu. Na jeho zakoupení nelze aplikovat žádnou slevu ani akci. Dárkový voucher nelze vrátit (není možné odstoupit od kupní smlouvy podle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., rozměnit ani vyměnit za peníze. Zůstatek kreditu na dárkovém voucheru se neúročí.
  6. Dárkový voucher nelze použít pro zaplacení jiných dárkových voucherů.
  7. Zodpovědnost za jejich uložení a používání nese výlučně vlastník voucheru. Při ztrátě, krádeži nebo poškození nepřebírá Gourmet Academy by Potten & Pannen – Staněk žádné ručení a neposkytuje náhradu případné škody. Gourmet Academy by Potten & Pannen – Staněk neručí za zneužití třetí osobou.
  8. Po skončení doby platnosti nelze dárkový voucher dále využívat a zůstatek propadá.

 

 

 1. Dodání
  1. Objednaný a uhrazený voucher na kurz je doručován v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce, případně po předchozí domluvě lze osobně vyzvednout na provozovně Potten & Pannen - Staněk ve Vodičkově ulici.

 

 1. Platební podmínky
  1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.
  2. Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě 1 hodiny od potvrzení objednávky provozovatelem.
  3. Ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele (www.gourmetacademy.cz) jsou uváděny včetně DPH.
  4. Cenu za vouchery a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytnutí kurzu může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
   1. – bezhotovostně platební kartou přes platební bránu
   2. – bezhotovostně prostřednictvím Apple Pay
   3. – bezhotovostně prostřednictvím Google Pay
  5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury nebo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  6. DÁRKOVÉ VOUCHERY – dárkový "otevřený" voucher musí být uhrazen ve své plné výši, nelze na něj aplikovat jakákoliv sleva ani jiné zvýhodnění.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.
  2. Lektor je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.
  3. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
  4. Poskytovatel a lektor si vyhrazují právo odmítnout vstup na kurz účastníkům, kteří jeví známky onemocnění (virového či infekčního charakteru) či účastníka pod vlivem omamných látek. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
  5. Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
  6. Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.

 

 1. Změna a zrušení kurzu
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:
   1. V případě, že kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami
   2. V případě pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu.
  2. V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi:
   1. Náhradní termín pořádání kurzu. V případě, že náhradní termín pořádání kurzu zákazníkovi nevyhovuje, může si vybrat jiný termín či kurz nejpozději však do 1 roku od zrušeného/přesunutého termínu a tuto skutečnost oznámit provozovateli písemně na info@gourmetacademy.cz.
   2. Či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby zákazníka. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
  3. V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem.
  4. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy mezi 20 a 11 dnem před plánovaným datem konáni kurzu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč. V případě refundace platby bude navrácená částka ponížena o manipulační poplatek 500,- Kč za rezervované místo. V případě přesunu na jiný termín kurzu bude částka samostatně účtována. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
  5. Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí nejpozději mezi 10 a 6 pracovním dnem před plánovaným datem konáni kurzu či akce je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení kurzu či změny termínu ve výši 50 % z částky ceny kurzovného, akce resp. jednotlivé služby. V případě refundace platby bude navrácená částka ponížena o manipulační poplatek 500,- Kč za rezervované místo. V případě přesunu na jiný termín kurzu bude částka samostatně účtována. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
  6. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu je tato služba považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.
  7. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

 

 1. Odpovědnost za škodu
  1. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

 

 1. Reklamace kurzu
  1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a způsobu jejich zpracování si můžete přečíst zde.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí kurzu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost zákazníka vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024

 

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Potten & Pannen - Staněk group, a.s., se sídlem Horáčkova 1222/5, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika adresa elektronické pošty: info@gourmetacademy.cz, pottenpannen@pottenpannen.cz telefon: +420 725 855 200.

 

V Praze dne 1.1.2024

 

Pavel Staněk

Předseda dozorčí rady, zakladatel společnosti Potten & Pannen - Staněk group, a.s.